|
PDF Print E-mail

Świadczymy usługi audytu wewnetrznego na zlecenie (jako usługodawca zewnetrzny - w pełni uprawniony) instytutów badawczych

 

Art. 36. 1. Minister nadzorujący, nie rzadziej niż raz na 3 lata, przeprowadza audyt instytutu.

2. Audyt instytutu jest przeprowadzany w celu dokonania oceny:

1) działalności finansowej instytutu;

2) organizacji i jakości pracy instytutu;

3) jakości zarządzania instytutem.

3. W celu dokonania audytu instytutu minister nadzorujący powołuje zespół w składzie od trzech do pięciu osób.

4. Wyniki prac zespołu są przedstawiane ministrowi nadzorującemu. Na ich podstawie minister nadzorujący może podjąć czynności określone w art. 7 ust. 1, art. 9 ust. 2 lub art. 26. Minister nadzorujący może także zalecić dyrektorowi instytutu dokonanie czynności naprawczych lub usprawniających działalność instytutu.

5. Sprawozdanie z audytu instytutu minister nadzorujący ogłasza na stronie podmiotowej ministra nadzorującego w Biuletynie Informacji Publicznej.

6. Ministrowie nadzorujący instytuty, każdy w zakresie swojego działania, określą, w drodze rozporządzenia, szczegółowy sposób i tryb dokonywania audytu i kontroli instytutów, w tym:

1) sposób wykonywania i dokumentowania czynności kontrolnych oraz sporządzania protokołu kontroli,

2) tryb rozpatrywania uwag i zastrzeżeń instytutów

— mając na uwadze konieczność sprawnego i bezstronnego przeprowadzania audytu i kontroli.

 

Menu

Home

Oferta

Zespół

Procesy

Usługi

Produkty

Audyt

Szkolenia

Studia i wykłady

Kontakt/Contact