|
PDF Print E-mail
cg_g_149„Pomimo ze ludzkość osiągnęła tak wysoki stopień rozwoju intelektualnego,  narzędzia podejmowania przez nią decyzji są nieustannie trywialne, proste, surowe i intuicyjne…” L von Bertalanffy

 

 

 

W dojrzałych procesach inwestycyjnych, generowanie wartości ma decydujący wpływ na podejmowane decyzje o charakterze strategicznym i zarządczym.  

 

Audyt pozycji inwestycyjnej polega na niezależnej ocenie przeprowadzanej na rzecz inwestora, który kupując spółkę lub podejmując decyzję o dokonaniu w nią inwestycji strategicznych, chce znać jej stan faktyczny. Wpływ na decyzję ma nie tylko zawartość sprawozdania finansowego ale również szereg innych czynników, od których będzie zależała przyszła wartość inwestycji, jak również jego szybkość i stopa zwrotu.

  • Na rzecz potencjalnego inwestora, niezależny audytor dokona oceny wskazujac silne i słabe strony, szanse i zagrożenia. Audyt wewnętrznych procesów, ich dojrzałości, efektywności, skutecznosci, wiarygodności materiałów sprawozdawczych, kadr - dostarcza niezależnej informacji o strukturze, potencjale nabytku, potencjalnych inwestycjach. Szacowanie wartości i dojrzałosci obejmuje również analizę sprawozdania finansowego, ale nie ogranicza się do niego.
  • Usługa jest swiadczona przez specjalistów naszej firmy, z zachowaniem Standardów IIA. Cele i zakres badania podlegają procesowi starannego wyboru. Już na jego etapie, audytor wskazuje najbardziej newralgiczne obszary generowania wartości i rekomenduje ich badanie i ocenę. Badamy dojrzałość wewnętrznych procesów, ładu organizacyjnego, efektywność operacyjną, zdolność generowania wartości i wielu innych parametrów potencjalnej inwestycji. 
  • Warunkiem skuteczności usługi jest niezależność i obiektywizm oceny. 

Sposobem na rozpoznanie kondycji firmy jest audyt zawartych umów, które stanowią ważny element realnej redukcji kosztów oraz podwyższenia wartości spółki.

Potencjalnymi miejscami w których zawarte umowy mogą wpływać na wartość spółki są: warunki zawierania umów, stan prawny po zawarciu umowy, spodziewane korzyści i nabieranie wartości przez jednostkę, należności i terminy płatności, rozkład płatności, wysokość transz, dyscyplinowanie kontrahentów (umowy SLA), kwoty potencjalnych kar umownych, monitoring limitów zaangażowania i koncentracji, weryfikacja zabezpieczeń, analizy ryzyka, możliwości w zakresie renegocjacji kontraktów lub umorzeń, wyceny i aktualizacje.

 

Usługa kierowana jest do inwestorów, akcjonariuszy, właścicieli, członków rad nadzorczych (komitetów audytowych) oraz szeroko pojętych interesariuszy, którzy nie są zainteresowani kupnem "kota w worku". 

Zapraszamy do kontaktu i korzystania z naszych usług

 

Ciekawostki:

Stanom Zjednoczonym grozi jeszcze większy kryzys finansowy niż na jesieni 2008 roku, ponieważ banki wciąż dokonują nadmiernie ryzykownych operacji, a zapowiadana reforma sektora finansowego nie może doczekać się realizacji. (link)

 
 

Menu

Home

Oferta

Zespół

Procesy

Usługi

Produkty

Audyt

Szkolenia

Studia i wykłady

Kontakt/Contact