|
PDF Print E-mail

"Klęska w biznesie to nauka opłacona z cudzych pieniędzy"

 

 

Audyt działalności statutowejcg_g_121

 

Wykonujemy audyt zewnętrzny wydatkowania środków finansowych na naukę, zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego (Dz.U.07.170.1197).

Audyt projektu powinien zostać rozpoczęty po zrealizowaniu co najmniej 80 % planowanych wydatków związanych z projektem i zakończony przed złożeniem końcowego sprawozdania z realizacji projektu.

Obowiązkowemu zewnętrznemu audytowi podlegają wszystkie projekty międzynarodowe, których całkowita wartość dofinansowania przekracza 2 mln zł.

Przywołany przepis dotyczy projektów międzynarodowych, na których realizację środki finansowe zostały przyznane po wejściu w życie ustawy z dnia 15 czerwca 2007 r. o zmianie ustawy o zasadach finansowania nauki (Dz. U. Nr 115, poz. 795), tj. od dnia 1 lipca 2007 r. Kwestie szczegółowe regulują przepisy rozporządzenia Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 5 września 2007 r. w sprawie sposobu i trybu przeprowadzania audytu zewnętrznego wydatkowania środków finansowych na naukę (Dz. U. Nr 170, poz. 1197). 

Audyt jednostki obejmuje sprawdzenie jednego roku, z okresu 3 lat poprzedzających rok przeprowadzania audytu, wybranego na podstawie przeprowadzonej analizy ryzyka, w tym:

  1)   podstaw prawnych działalności jednostki;
  2)   poprawności polityki rachunkowości i funkcjonowania procedur kontroli finansowej;
  3)   realizacji planu rzeczowo-finansowego oraz budżetu jednostki;
  4)   wniosku o dotację statutową;
  5)   ankiety jednostki naukowej;
  6)   funkcjonowania systemu kontroli wewnętrznej;
  7)   sposobu udokumentowania i zatwierdzania wyników działalności badawczej;
  8)   przestrzegania przepisów o zamówieniach publicznych, finansach publicznych i rachunkowości;
  9)   przestrzegania dyscypliny finansów publicznych;
  10)  realizacji wniosków z wcześniejszych kontroli i audytów;
  11)  poprawności ewidencji księgowej;
  12)  wyodrębnienia w ewidencji księgowej wydatków realizowanych z dotacji;
  13)  celowości i zasadności wydatków sfinansowanych z dotacji statutowej.

 

Zapraszamy do korzystania z naszych usług

 

Menu

Home

Oferta

Zespół

Procesy

Usługi

Produkty

Audyt

Szkolenia

Studia i wykłady

Kontakt/Contact