|
PDF Print E-mail

"Klęska w biznesie to nauka opłacona z cudzych pieniędzy"

 

Audyt projektów naukowych

 

Wykonujemy audyt zewnętrzny wydatkowania środków finansowych na naukę, zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego (Dz.U.07.170.1197). Audyt projektu powinien zostać rozpoczęty po zrealizowaniu co najmniej 80 % planowanych wydatków związanych z projektem i zakończony przed złożeniem końcowego sprawozdania z realizacji projektu.

Audyt projektów naukowych obejmuje w szczególności sprawdzenie:

 • zgodności realizacji projektu z umową;
 • poprawności polityki rachunkowości;
 • funkcjonowania systemu kontroli wewnętrznej;
 • poprawności księgowania wydatków poniesionych w ramach realizowanego projektu, zasadności wydatków, sposobu ich udokumentowania i ich wyodrębnienia w ewidencji księgowej;
 • terminowości rozliczania otrzymanych środków finansowych;
 • przepływów na rachunku bankowym związanych z projektem;
 • wiarygodności sprawozdań z realizacji projektu;
 • sposobu monitorowania realizacji celów projektu;
 • przestrzegania przepisów o zamówieniach publicznych, finansach publicznych i rachunkowości;
 • przestrzegania dyscypliny finansów publicznych;
 • sposobu archiwizacji dokumentacji dotyczącej projektu;
 • wykonania zaleceń wcześniejszych kontroli i audytów.

 

Zapraszamy do korzystania z naszych usług

 

 

Menu

Home

Oferta

Zespół

Procesy

Usługi

Produkty

Audyt

Szkolenia

Studia i wykłady

Kontakt/Contact