|
PDF Print E-mail
Audyt działalności statutowej Szkół Wyższych i Jednostek Naukowych
 

Program szkolenia:

 

1. Regulacje prawne w zakresie audytu jednostek naukowych:

 • Uczelnia w systemie kontroli zarządczej
 • Zobowiązania uczelni w zakresie wprowadzenia kontroli zarządczej w jednostkach sektora finansów publicznych
 • Jednostki zobowiązane do przeprowadzenia audytu;
 • Podmioty uprawnione do przeprowadzania audytu.

 2. Proces audytu wewnętrznbego w świetle najnowszych uregulowań prawnych:

 • Kryteria wyboru audytora zewnętrznego
 • Współpraca z audytorem wewnętrznym
 • Planowania zadania audytowego
 • Analiza ryzyka Uczelni - specyfika
 • Termin przeprowadzania audytu;
 • Techniki audytu
 • Gromadzenie i zarządzanie dokumentacją
 • Raportowanie 
 • Procedura odwoławcza i monitorowanie zaleceń oraz rekomendacji
 • Zapewnienie jakości w audycie wewnętrznym

3. Zakres audytu działalności statutowej:

 • Podstawy prawne działalności jednostki;
 • Poprawność polityki rachunkowości i funkcjonowania procedur kontroli zarządczej;
 • Realizacja planu rzeczowo-finansowego oraz budżetu jednostki;
 • Wniosek o dotację statutową;
 • Audyt projektu finansowanego z lub przy współudziale środków UE
 • Funkcjonowanie systemu kontroli wewnętrznej;
 • Sposób udokumentowania i zatwierdzania wyników działalności badawczej;
 • Przestrzeganie przepisów o zamówieniach publicznych, finansach publicznych i rachunkowości;
 • Przestrzeganie dyscypliny finansów publicznych;
 • Realizacja wniosków z wcześniejszych kontroli i audytów;
 • Wyodrębnienie ewidencji księgowej wydatków realizowanych z dotacji;
 • Poprawność ewidencji księgowej;
 • Celowość i zasadność wydatków sfinansowanych z dotacji statutowej
 
 

Menu

Home

Oferta

Zespół

Procesy

Usługi

Produkty

Audyt

Szkolenia

Studia i wykłady

Kontakt/Contact