|
PDF Print E-mail

Proponujemy szkolenia z kontroli zarządczejcg_g_24

(każdy poziom w jednostce) 

 

Kontrolę zarządczą w jednostkach sektora finansów publicznych stanowi ogół działań podejmowanych dla zapewnienia realizacji celów i zadań w sposób zgodny z prawem, efektywny, oszczędny i terminowy.

Kontrola zarządcza zapewnia w szczególności:

1) zgodność działalności z przepisami prawa oraz procedurami wewnętrznymi;
2) skuteczność i efektywność działania;
3) wiarygodność sprawozdań;
4) ochronę zasobów;
5) przestrzeganie i promowanie zasad etycznego postępowania;
6) efektywność i skuteczność przepływu informacji;
7) zarządzanie ryzykiem.
 
 
 
 Kurs kontroli zarządczej
 

Cele kursu

 • Zapoznanie z systemem kontroli zarządczej, nabycie wiedzy w zakresie przedmiotowym, uporządkowanie pojęć, systematyzacja wiedzy już posiadanej.
 • Zrozumienie potrzeby kontroli zarządczej, budowania przez nią wartości dodanej, jej miejsca w nowocześnie zarządzanej administracji publicznej.
 • Budowanie kultury osiągania rezultatów na bazie kultury stosowania przepisów.
 • Nabycie nowych kompetencji i umiejętności prawidłowego wdrożenia kontroli zarządczej, zgodnie z przepisami prawa, standardami i najlepszymi praktykami w tym zakresie.

Profil uczestnika

Kadra zarządcza wyższego i średniego szczebla. Audytorzy wewnętrzni, kontrolerzy finansowi, audytorzy ISO, osoby pełniące funkcje pełnomocników lub inne osoby, aktywnie zaangażowane w proces zarządzania procesami organizacji

 

Wykładowca

Piotr Welenc, CISA, CGEIT

 

Metody prowadzenia zajęć

Wykład, studium przypadku (case), dyskusja, praca w grupach, dzielenie się wiedzą i praktyką

 

Program

Moduł

Proponowana liczba godzin

(Σ=18)

Kontrola zarządcza – pojęcia, terminy – wyjaśnienie

1

Regulacje prawne – przepisy wprowadzające

1

Standardy międzynarodowe:

 

ERM COSO

2

INTOSAI

Inne

Cele kontroli zarządczej – procedury i mechanizmy

1

Zarządzanie procesowe (identyfikacja i analiza procesów, analiza systemowa, zarządzanie

1

Governance, corporate governance, IT governance, komitety audytu,

2

Kontrola wewnętrzna i kontrola finansowa, w jednostkach sektora finansów publicznych – wdrażanie, ocena, audyt

2

Audyt i jego rola w systemie kontroli zarządczej

2

Zarządzanie strategiczne - Współczesne metody i techniki oraz tendencje w zarządzaniu strategicznym.

2

Wdrażanie i nadzór nad procesami zarządzania strategicznego

2

Strategiczna karta wyników jako narzędzie zarządzania strategicznego jednostką sektora finansów publicznych

1

Controlling, budżetowanie, miary efektowności

1

 

Dodatkowo:

 1. Praca na zanonimizowanych dokumentach
 2. Warsztaty
 3. Case study
 4. warsztaty z zarządzania ryzykiem
 5. samoocena, w tym techniki samooceny - warsztat
 6. zarządzanie ryzykiem - propozycja modelu w dziale, propozycja zarządzeń, dokumentów, metody analizy ryzyka, przykładowe listy mechanizmów kontrolnych
 7. propozycja modelu w jednostce
 8. przykłady dokumentacji i procedur, zarzadzeń
 9. koordynacja kontroli zarządczej w dziale
 10. oświdczenia o stanie kontroli zarządczej
 11. dobre praktyki kontroli zarządczej
 12. przykładowy model wdrożenia k.z.
 13. cechy, źródła i kryteria zapewnienia o stanie k.z.
 14. proces dokonywania ocen kontroli zarządczej
 15. plany działalności jedniostki i komórek oraz sprawozdania o stanie kontroli zarządczej
 16. Rola i pozycja audytu wewn. Rola Komitetu Audytu, współpraca z KA, koordynacja KAW w dziale.

 

Przeprowadzone szkolenia z kontroli zarządczej:

 

 1. Fundacja Rektorów Polskich - audytorzy Uczelni wyższych w Polsce
 2. Zakład Ubezpieczeń Społecznych
 3. Politechnika Warszawska
 4. Uniwersytet Medyczny we Wrocławiu
 5. Katolicki Uniwersytet Lubelski
 6. Wyższa Szkoła Ekonomii i Innowacji w Lublinie
 7. Centrum Kształcenia Ustawicznego - Politechnika Wrocławska
 8. Dolnośląski Zarząd Melioracji i Urządzeń Wodnych we Wrocławiu
 9. Uniwersytet Narodowego Banku Ukrainy - Lwów
 10. Fundacja Rozwoju Demokracji Lokalnej
 11. Urząd Miasta Stołecznego Warszawy (cała kadra kierownicza)
 12. Politechnika Rzeszowska
 13. Urząd Gminy Chocianów
 14. Starostwo Chojnice
 15. Szpital Kliniczny w Katowicach
 16. przedstawiciele administracji szkół wyższych - konferencja organizaowana przez Agencję Szkolenia i Promocji Kadr w Zakopanem
 17. Uniwerstet Medyczny w Katowicach
 18. Uniwersytet Rzeszowski
 19. Uniwersytet Kazimierza Wielkiego w Bydgoszczy 
 20. Biuro Polityki Społecznej UMstW
 21. Społeczna Grupa Integracyjna (szkolenie otwarte w Iławie)
 22. Biuro Polityki Społecznej UMstW
 23. Zakład Gospodarowania Nieruchomościami Praga Północ
 24. Politechnika Świętokrzyska
 25. Akademia Wychowania Fizycznego w Krakowie
 26. Wyższa Szkoła Policji w Szczytnie
 27. Kadra kierownicza wszystkich Urzędów Dzielnic Warszawy
 28. Fundacja Rektorów Polskich - szkolenie dla Rektorów i Prorektorów szkół wyższych w Polsce: "„Zarządzanie strategiczne oraz odpowiedzialność rektorów i audytu wewnętrznego na gruncie znowelizowanej Ustawy o finansach publicznych"
 29. Przedstawiciele jednostek samorządu terytorialnego
 30. Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi
 31. przedstawiciele wielu jednostek sektora finansów publicznych w różnych szkoleniach otwartych

 

w przygotowaniu:

 

Politechnika Śląska

Okręgowy Urząd Miar

Główny Urząd Geodezji i Kartografii

Akademia Ekonomiczna w Krakowie

 

Menu

Home

Oferta

Zespół

Procesy

Usługi

Produkty

Audyt

Szkolenia

Studia i wykłady

Kontakt/Contact