|
PDF Print E-mail

Outsourcing i usługi IT

 

Zagadnienie

Czas (h)

Opis zagadnienia i metody pracy

Bezpieczeństwo informacji – outsourcing w kontekscie ryzyka operacyjnego (wymagania regulatora w stosunku do banku)

 

1

Wykład: zawartość wymagań w zakresie zarządzania ryzykiem outsourcingu w normach ISO.

 

Ćwiczenie: identyfikacja ryzyka operacyjnego outsourcingu na podstawie wymagań regulatora. Uczestnicy otrzymają arkusz z potencjalnymi ryzykami IT celem wskazania ryzyk dot. outsourcingu.

Po wypełnieniu arkusza wykładowca omawia wyniki i sugeruje możliwe inne ryzyka oraz rozwiązania w zakresie jego zabezpieczenia.

Zagadnienia outsourcingu w standardach zarządzania IT (na podstawie standardów ISACA)

 

1

Wykład: Omówienie zawartości standardów ISACA w zakresie outsourcingu

 

Ćwiczenie: Uczestnicy otrzymują arkusz zagadnień z poprawnymi i niepoprawnymi twierdzeniami dot. outsourcingu. Uczestnicy samodzielnie dokonują możliwych wyborów do wyboru z możliwymi odpowiedziami – wykładowca omawia wyniki.

Relacje między stronami – umowy outsourcingowe

 

1

Wykład: najważniejsze składowe umowy z outsourcerem

 

Ćwiczenie: Prośba konstrukcji zapisów umowy SLA zabezpieczających interesy zleceniodawcy. Praca wspólna wykładowcy z grupą

Koszty transakcji – jakościowe i ilościowe metody obliczania kosztów outsourcingu

1

Wykład:

Zapoznanie się z kwalifikatywnymi i kwantyfikatywnymi metodami szacowania ryzyka outsourcingu

Wdrażanie outsourcingu w zakresie IT

 

1

Wykład projekt outsorcingowy 

Ćwiczenie: Omówienie konstrukcji typowego projektu z udziałem outsourcera. Wymagania w zakresie rozwiązań globalnych (w skali całego banku) i lokalnych (pojedyncze produkty/usługi). Wspólne wypracowanie rozwiązań z wykładowcą – sesja pytań i odpowiedzi.

Outsourcing – audyt procesu

 

1

Wykład: najważniejsze składowe programu audytu outsourcingu na przykładzie audytu instytucji nadzorczej

Ćwiczenie: Omówienie przykładowych pytań audytowych zadawanych managerom IT przez instytucję nadzorczą w kontekście outsourcingu. Praca w podgrupach – wspólne omówienie wyników prac z wykładowcą.

Outsourcing a zarządzanie usługami IT – rozwiązywanie problemów na podstawie standardu ITIL

¾

Wykład

Omówienie zawartości biblioteki ITIL

Ćwiczenie:

Interaktywna praca z grupą w zakresie zastosowania biblioteki ITIL.

Test sprawdzający

¼

Uczestnicy rozwiązują test

Omówienie wyników testu

¾

Anonimowe omówienie wyników testu

Sesja pytań i odpowiedzi

¼

Informacja o literaturze przedmiotu, odpowiedzi na pytania dot. poruszanych zagadnień,

 

Szkolenie przeprowadzane w formie wykładów i ćwiczeń. Podstawowym elementem warsztatów będzie wykład, uzupełniony ćwiczeniami praktycznymi i interaktywną pracą z wykładowcą. Wiedza teoretyczna obejmie te cześć materiału, która jest niezbędna do wykonania ćwiczeń. Istnieje możliwość pracy na konkretnych dokumentach – w tym celu należy wcześniej rozważyć możliwość podpisania umowy o poufności z wykładowcą.

 

Menu

Home

Oferta

Zespół

Procesy

Usługi

Produkty

Audyt

Szkolenia

Studia i wykłady

Kontakt/Contact