|
PDF Print E-mail

"Czy temu, komu Pan Bog daje urząd, daje jednocześnie rozum i cnotę?"

 Kilka uwag generalnych w odniesieniu do zagadnień etyki:

 • Generalnym miernikiem czynu jest „intencja”, w pełni wolna i uświadomiona.
 • Czyn podejmowany jest w pełni wolności wyboru pomiędzy możliwością A i –A, z których jedna jest jednoznacznie słuszna w świetle ponadpodmiotowego, obiektywnego systemu wartości. Zawsze kategoryzujemy rzeczy w odniesieniu do jakiegoś ustalonego UNIWERSUM – będącego źródłem naszych ocen. Wynikiem porównania naszego zachowania z uniwersalnym systemem wartości jest wydanie sądu wartościującego który w ostatecznym rozrachunku jest zawsze dwuwartościowy.
 • W ocenie wartości czynu (dobro-zło, czyn etyczny-czyn nieetyczny) nie wnikamy w motywację jaka kierowała osobą popełniającą dany czyn. Motywacja na różne sposoby może usprawiedliwiać działanie nieetyczne. O fakcie popełnienia oszustwa decyduje praktyczny osąd – sąd rozumu praktycznego, a nie odczucie, nie subiektywnie usprawiedliwione motywy, nie czynniki zewnętrzne. 
 • Ocena czynu jest działaniem opartym o osąd – działaniem intelektualnym, nie zaś odbiciem stanu psychicznego czy poczucia więzi społecznych. Dlatego uprawnienie do mówienia o oszustwach istnieje tylko wtedy gdy podstawę naszego sądu o rzeczywistości znajdujemy poza sobą samym. Inaczej będziemy w stanie „samousprawiedliwić” każde oszustwo za pomocą mechanizmów obronnych lub więzi społecznych – przykład: kompensacja, racjonalizacja, projekcja, fiksacja, identyfikacja.
 • Prawidłowa postawa etyczna domaga się istnienia silnego, zdrowego, obiektywnego systemu wartości, w konfrontacji z którym, oszustwo jawi się jako działanie etycznie lub moralnie naganne.
 • Wielość systemów wartości może powodować konflikt: który z nich uznać jako słuszny?
 • We własnym postrzeganiu świata powinniśmy posługiwać się co najmniej kodeksem etyki, tymczasem często syplistycznie nastawieni szukamy przede wszystkim rozwiązania prostolinijnego, łatwego i nieskomplikowanego. Licząc na łączna wszechmoc państwa i postępu techniki - pragniemy niezobowiązująco i tanio dotrzec do portu.
 • Najbardziej pierwotną cechą ludzkiej natury jest wydawanie sądów które wartościują. Nie ma sądów jedynie OPISUJĄCYCH rzeczywistość.

 

Usługi firmy NETSOFT CONSULTINTG w zakresie etyki: 

 • Rozpoznajemy silne i słabe strony Twojej organizacji w zakresie etyki i kultury organizacyjnej.

 • Przygotowujemy metody diagnozy i samooceny

 • Raportujemy o potencjalnych naruszeniach kodeksu etyki lub wskazujemy ryzyko braku zgodności

 
 

Menu

Home

Oferta

Zespół

Procesy

Usługi

Produkty

Audyt

Szkolenia

Studia i wykłady

Kontakt/Contact