|
PDF Print E-mail

j0441335Z dniem 24.09.2010 r. NETSOFT CONSULTING posiada ustawowe uprawnienia do prowadzenia kontroli projektów informatycznych i systemów teleinformatycznych w sektorze publicznym.

 

Na podstawie art. 28 ust. 3 ustawy z dnia 17 lutego 2005 r. o informatyzacji działalności podmiotów realizujących zadania publiczne (Dz. U. Nr 64, poz. 565 z późn. zm.) kontrolerem może być osoba pełnoletnia, która:

 • posiada wykształcenie wyższe;
 • posiada obywatelstwo państwa członkowskiego Unii Europejskiej, Konfederacji Szwajcarskiej lub państwa członkowskiego Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA) – strony umowy o Europejskim Obszarze Gospodarczym, chyba że przepisy odrębne uzależniają zatrudnienie jej w jednostce kontrolowanej od posiadania obywatelstwa polskiego;
 • ma pełną zdolność do czynności prawnych oraz korzysta z pełni praw publicznych;
 • nie była karana za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe;
 • posiada certyfikat, o którym mowa w ust. 3.

2. Kontroler jest obowiązany zachować w tajemnicy informacje, które uzyskał w związku z wykonywaniem czynności kontroli. Obowiązek zachowania tajemnicy trwa również po ustaniu pełnienia obowiązków kontrolera w urzędzie obsługującym organ dokonujący kontroli.

3. Minister właściwy do spraw informatyzacji określi, w drodze rozporządzenia, wykaz certyfikatów uprawniających do prowadzenia kontroli w rozumieniu art. 25, uwzględniając zakres wiedzy specjalistycznej wymaganej od osób legitymujących się poszczególnymi certyfikatami i zakres kontroli określony w art. 25. (obowiązujące Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji w sprawie wykazu certyfikatów uprawniających do prowadzenia kontroli projektów informatycznych i systemów teleinformatycznych Dz.U. z 2010 r. nr 177; poz. 1195, s.1)

...Wykaz certyfikatów uprawniających do przeprowadzania kontroli w rozumieniu art. 25 ustawy z dnia 17 lutego 2005 r. o informatyzacji działalności podmiotów realizujących zadania publiczne w zakresie objętym certyfikatem wydanym przez podmiot, który ma akredytację właściwych organizacji międzynarodowych lub krajowych na szkolenie audytorów:

 1. Certified Information System Auditor (CISA),
 2. Europejski Certyfikat Umiejętności Zawodowych Informatyka -EUCIP Professional specjalizacja Audytor Systemów Informacyjnych.
 3. Certified in the Governance of Enterprise IT (CGEIT),
 4. Certified Internal Auditor(CIA),
 5. Certified Information Systems Security Professional (CISSP),
 6. Audytor systemu zarządzania bezpieczeństwem informacji według normy PN ISO/IEC 27001 lub jej odpowiednika międzynarodowego,
 7. Audytor systemu zarządzania usługami informatycznymi według normy PN ISO/IEC 20000 lub jej odpowiednika międzynarodowego,
 8. Audytor systemu zarządzania jakością według normy PN ISO/IEC 9001 lub jej odpowiednika międzynarodowego,
 9. Systems Security Certified Practitioner (SSCP).

 

Miło nam zakomunikować że zespół NETSOFT CONSULTING posiada w swoich szeregach osoby spełniające warunki Ustawy.

Osoby posiadające certyfikaty z Rozporządzenia w naszym zespole to:

Piotr Welenc, CISA, CGEIT

Radosław Wójcik, CISA, CIA

Paweł Przesmycki, FRM, CIA

 

Zapraszamy do korzystania z usług w zakresie prowadzenia kontroli projektów informatycznych i systemów teleinformatycznych.

 

Menu

Home

Oferta

Zespół

Procesy

Usługi

Produkty

Audyt

Szkolenia

Studia i wykłady

Kontakt/Contact