|
PDF Print E-mail

 

SZKOLENIE Z ZAKRESU OCENY RYZYKA ZAWODOWEGO

Program opracował: inż. Grzegorz Guździk- specjalista ds. bhp

1.Wstęp

Ryzyko zawodowe wiąże się z możliwością poniesienia straty. Towarzyszy ono każdej działalności. W przedsiębiorstwie przemysłowym, w którym proces produkcyjny jest realizowany w systemie „człowiek-obiekt techniczny-środowisko” dotyczy ono wszystkich elementów tego systemu. Zakłócenia w działaniu któregokolwiek z nich mogą doprowadzić do pogorszenia stanu zdrowia człowieka, uszkodzenia obiektu technicznego lub zanieczyszczenia środowiska, a w konsekwencji do zakłóceń w realizacji procesu produkcyjnego. W każdym z tych przypadków występuje równocześnie ryzyko strat finansowych. Ryzyko może być definiowane w różny sposób. Rozważając ryzyko w systemie „człowiek-obiekt techniczny-środowisko” przyjmuje się następującą jego definicje:

Ryzyko jest funkcją prawdopodobieństwa wystąpienia niekorzystnych następstw zagrożenia i stopnia ciężkości tych następstw.  Występowanie ryzyka jest zawsze konsekwencją istnienia zagrożeń. Zagrożenia mogą być związane z każdym z elementów systemu” człowiek-obiekt techniczny-środowisko”, których pewne właściwości powodują w określonych sytuacjach zakłócenia w funkcjonowaniu całego systemu bądź jego części, a w rezultacie ich uszkodzenia. Zagrożenie jest wynikiem istnienia takich właściwości-czynników zagrażających oraz sytuacji zagrażającej, która może doprowadzić do powstania strat.       Człowiek w środowisku pracy jest narażony na oddziaływanie różnorodnych czynników zagrażających. Czynniki te dzielą się na:

- szkodliwe, wynikiem oddziaływania, których może być stopniowe pogorszenie stanu zdrowia człowieka

- niebezpieczne, mogące powodować powstawanie urazów

- uciążliwe, których oddziaływanie może utrudniać parę lub obniżać zdolność jej wykonywania, nie powodując jednak trwałego pogorszenia stanu zdrowia

Wśród wymienionych czynników można wyróżnić fizyczne, chemiczne, biologiczne i psychofizyczne.   Zagrożenia dla zdrowia człowieka i związane z nimi ryzyko powstają wówczas, gdy człowiek jest eksponowany na oddziaływanie czynników zagrażających. Aby zapewnić bezpieczeństwo i ochronę zdrowia człowieka w procesie pracy, należy dążyć do eliminowania źródeł ryzyka, a tam gdzie jest to niemożliwe, należy je oceniać i ograniczać do poziomu akceptowalnego.

Szkolenie to jest przeznaczone dla :

  1. Osób zatrudnionych w komórce bhp
  1. Osób prowadzących sprawy bhp w różnych firmach
  1. Społecznych inspektorów pracy

Sposób organizacji szkolenia

Szkolenie przeprowadzono w oparciu o program szkolenia, prezentacje multimedialną i ćwiczenia w grupach przeprowadzone w śród słuchaczy, które polegają  dokonaniu samodzielnej oceny ryzyka zawodowego przy pomocy wybranych metod

Kiedy tworzymy ocenę ryzyka zawodowego

Ocenę ryzyka zawodowego w przedsiębiorstwach przeprowadzamy zawsze w następujących przypadkach:

  • Gdy tworzone są nowe stanowiska pracy
  • Przy tworzeniu zmian organizacyjno- technicznych
  • Przy wprowadzeniu zmian w nowych środkach ochrony

Jeżeli któraś z wymienionych czynników miał miejsce pracownik służby bhp powinien przeprowadzić ryzyko zawodowe. W przypadku gdy żadna z wyżej wymienionych sytuacji nie miała miejsca należy powyższy dokument aktualizować co 2 lata celem sprawdzenia czy zagrożenia stwierdzone w poprzednim dokumencje zostały prawidłowe zdefiniowane

 

W celu zamówienia szkolenia - zapraszamy do kontaktu

 

Program szkolenia

LP

Temat szkolenia

Liczba godzin

1

Omówienie podstawowych pojęć stosowanych przy ocenie ryzyka zawodowego

  • Ocena ryzyka zawodowego, stanowisko pracy, faza użytkowania stanowiska pracy, zagrożenie, wypadek przy pracy, stanowisko pracy

2

Regulacje prawne z zakresu oceny ryzyka zawodowego w przepisach krajowych oraz UE

3

1. Ocena zagrożeń czynnikami występującymi w procesach pracy, ze szczegłonym uwzględnieniem czynników występujących w środowisku pracy takich jak:

  • czynniki niebezpieczne( urazowe)
  • czynniki szkodliwe i uciążliwe

2. Omówienie wpływu w/w czynników na organizm ludzki oraz sposób ochrony przed tymi czynnikami w środowisku pracy

3. Omówienie innych zagrożeń występujących w środowisku pracy

3

4

Omówienie wybranych metod służących do oceny ryzyka zawodowego stosowanych w praktyce takich jak: RISC SCORE, PHA, metoda pięciu kroków, itp

2

5

Opracowanie oceny ryzyka zawodowego w odniesieniu do wybranych stanowisk pracy – ćwiczenia w grupach, omówienie  wyników pracy

1,5

 

Menu

Home

Oferta

Zespół

Procesy

Usługi

Produkty

Audyt

Szkolenia

Studia i wykłady

Kontakt/Contact