Nabywanie praktyki audytorskiej w firmach usługodawcy PDF Drukuj Email

Praktyka potwierdzająca posiadanie kwalifikacji do przeprowadzania audytu wewnętrznego musi być, w myśl art. 286 ust. 2 ustawy, udokumentowana przez kierownika jednostki (kierownika jednostki sektora finansów publicznych, w której prowadzony jest audyt wewnętrzny) i powinna obejmować czynności wykonywane w wymiarze czasu pracy nie mniejszym niż ½ etatu związane z m.in. przeprowadzaniem audytu wewnętrznego pod nadzorem audytora wewnętrznego, tj. pod nadzorem osoby posiadającej kwalifikacje, o których mowa w art. 286 ust. 1 pkt 5 ustawy.

 

Zatem, osoba, która chce nabyć praktykę w zakresie audytu wewnętrznego, może wykonywać czynności związane z realizacją zadań audytowych lub inne czynności z zakresu audytu wewnętrznego, będąc zatrudniona u usługodawcy prowadzącego audyt wewnętrzny w jednostce sektora finansów publicznych na podstawie art. 275 ustawy. Jednakże spełnienie warunku określonego w art. 286 ust. 1 pkt 5 lit. d ustawy zostanie wykazane wyłącznie na podstawie udokumentowanego przez kierownika jednostki, w której osoba ta nabywała doświadczenie, faktycznego wykonywania przez niego czynności z zakresu audytu wewnętrznego.

 

Uwzględniając powyższe, zasadne jest rozważenie przez usługodawcę wcześniejszego uregulowania sposobu i warunków potwierdzania przez kierownika jednostki sektora finansów publicznych, w której usługodawca prowadzi audyt wewnętrzny, faktu wykonywania w danej jednostce przez tzw. asystenta audytora czynności związanych z przeprowadzaniem audytu wewnętrznego pod nadzorem audytora wewnętrznego w wymaganym przez przepisy ustawy wymiarze czasu pracy.

 

źródło: http://www.mofnet.gov.pl/dokument.php?const=7&dzial=489&id=218019#n

 

Menu

Home

Oferta

Zespół

Procesy

Usługi

Produkty

Audyt

Szkolenia

Studia i wykłady

Kontakt/Contact