Certyfikowana kontrola projektów informatycznych i systemów teleinformatycznych PDF Drukuj Email

Na podstawie art. 28 ust. 3 ustawy z dnia 17 lutego 2005 r. o informatyzacji działalności podmiotów realizujących zadania publiczne określono listę certyfikatów uprawniających do prowadzenia kontroli projektów informatycznych i systemów teleinformatycznych. Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji w sprawie wykazu certyfikatów uprawniających do prowadzenia kontroli projektów informatycznych i systemów teleinformatycznych Dz.U. z 2010 r. nr 177; poz. 1195, s.1

 

UZASADNIENIE (cyt. za strona MSWiA)

"...Projektowane rozporządzenie (obecnie już obowiązujące od 24.09.2010 - podpisane 10.09.2010 z 14 dniowym vacatio legis) zmierza do wykonania delegacji zawartej w art. 28 ust. 3 ustawy nowelizującej ustawę z dnia 17 lutego 2005 r. o informatyzacji działalności podmiotów realizujących zadania publiczne, poprzez określenie wykazu certyfikatów uprawniających do przeprowadzania kontroli w rozumieniu art. 25 ustawy o informatyzacji działalności podmiotów realizujących zadania publiczne, uwzględniając zakres wiedzy specjalistycznej wymaganej od osób legitymujących się poszczególnymi certyfikatami i zakres kontroli określony w art. 25.

Nowelizacja ustawy o informatyzacji działalności podmiotów realizujących zadania publiczne dokonała niewielkiej zmiany w rozdziale 4 ustawy dotyczącym kontroli przestrzegania przepisów ustawy, wprowadzono jedynie zmianę do art. 28 wskazującego wymagania jakie musi spełnić kandydat na kontrolera. Jedna z tych zmian jest likwidacja szkolenia organizowanego przez ministra właściwego do spraw informatyzacji.

W miejsce szkolenia i certyfikatu kwalifikacji postanowiono w drodze rozporządzenia określić wykaz certyfikatów których posiadanie będzie uprawniać do otrzymania statusu kontrolera.

 

Przedmiotowy wykaz uwzględnia certyfikaty gwarantujące posiadanie m. in.

  • odpowiedniej wiedzy w zakresie audytu systemów teleinformatycznych,
  • czynników warunkujących rozwój funkcji kontroli systemów teleinformatycznych
  • są skierowane do osób zarządzających i oceniających systemy bezpieczeństwa informacji."

 

Miło nam zakomunikować że zespół NETSOFT CONSULTING posiada w swoich szeregach osoby spełniające warunki Ustawy, m.in. osoby posiadają certyfikaty CISA, CGEIT, CIA, CISSP

Zapraszamy do korzystania z usług w zakresie prowadzenia kontroli projektów informatycznych i systemów teleinformatycznych.

 

Menu

Home

Oferta

Zespół

Procesy

Usługi

Produkty

Audyt

Szkolenia

Studia i wykłady

Kontakt/Contact