PDF Drukuj Email

image-01"Ludzie, na ogół rzecz biorąc są oporni wobec zmian nagłych i wielkich. Nagiąć się do nich nie są ani chętni, ani zdolni."

 

 

 

 

Kontrolę zarządczą w jednostkach sektora finansów publicznych stanowi ogół działań podejmowanych dla zapewnienia realizacji celów i zadań w sposób zgodny z prawem, efektywny, oszczędny i terminowy.

Kontrola zarządcza zapewnia w szczególności:

1) zgodność działalności z przepisami prawa oraz procedurami wewnętrznymi;
2) skuteczność i efektywność działania;
3) wiarygodność sprawozdań;
4) ochronę zasobów;
5) przestrzeganie i promowanie zasad etycznego postępowania;
6) efektywność i skuteczność przepływu informacji;
7) zarządzanie ryzykiem.
 • Najistotniejszym elementem kontroli zarządczej jest to, aby jednostka osiągnęła cele, zrealizowała zadania postawione przed nią do realizacji oraz monitorowała stopień ich realizacji.
 • Istotnym celem kontroli zarządczej jest orientacja na zarządzanie ryzykiem. Kontrola zarządcza ma dawać zapewnienie stabilnej i zdyscyplinowanej realizacji celów jednostki poprzez maksymalizację szans i minimalizację zagrożeń.
 • „Kontroli zarządczej nie można utożsamiać lub ograniczać do czynności kontrolnych wykonywanych przez pracowników lub pracowników wyłącznie komórki kontroli. Przeprowadzanie czynności kontrolnych będzie miało charakter diagnostyczny wobec niektórych elementów systemu kontroli zarządczej”
 •  
 • Zaprojektujemy w Twojej organizacji system kontroli zarządczej. Zdefiniujemy jego relacje do innych systemów zarzadzania organizacją.
 • Pełna zgodność ze standardami Min.Fin.
 • W projektowaniu systemu kontroli zarządczej opieramy się o standardy (COSO/ERM COSO, INTOSAI, The IIA, SEC)
 • Proponujemy szkolenia z kontroli zarzadczej i zarządzania ryzykiem dla pracowników wszystkich szczebli organizacyjnych
 • Przy zamówieniu usługi - szkolenia dla kadry zarządzającej (kierowników jednostek) - gratis!

 • Uwaga: Cedując obowiązki w zakresie zaprojektowania i wdrożenia kontroli zarządczej na audytora wewnętrznego, Kierownik jednostki naraża się na wysokie ryzyko działania niezgodnego ze standardami IIA (również Min.Fin)

 •  

  wymagania ustawowe

  nasza oferta

  zgodność działalności z przepisami prawa oraz procedurami wewnętrznymi Proponujemy audyt zgodności z rozwiązaniami ustawowymi, prawem miezynarodowym oraz  wewnętrznymi przepisami i procedurami.
  skuteczność i efektywność działania Najważniejszym elementem kontroli zarzadczej jest system wyznaczania celów w jednostce i monitorowanie ich osiągania (rezultaty). Zbadamy prawidłowość Twojego zarządzania strategicznego, określenia celów strategicznych i operacyjnych (zadań i podzadań). Zaproponujemy sposób kaskadowania celów lub zadań /kaskadowanie to uszczegółowienie celów strategicznych na cele operacyjne, procesów na działania lub podprocesy/ , zaproponujemy lub ocenimy metody pomiaru, przygotujemy lub zweryfikujemy mierniki strategiczne i operacyjne, zaproponujemy ich wartości docelowe. Ocenimy skuteczność Twojego działania w zestawieniu z kosztami zasobów. Zbadamy koszty i wskażemy nieefektywności w procesach. Wskażemy jak zintegorwać planowanie i  budżetowanie zadaniowe z controllingiem strategicznym i operacyjnym (zasobowy rachunek kosztów, ABC)
  wiarygodność sprawozdań Zbadamy Twoje sprawozdanie finansowe i sposób jego sporządzenia
  ochronę zasobów Sprawdzimy, czy Twoje zasoby są chronione i czy nie są narażone na ryzyko. Dokonamy oceny systemu zarządzania jakościa i bezpieczeństwem informacji oraz zapewnienia ciągłości. Zbadamy zachwoanie zasad poufności, dostępności i integralności danych

  przestrzeganie i promowania zasad etycznego postępowania;

  Przygotujemy Kodeks Etyki, przeprowadzimy szkolenia i badania ankietowe n.t. promowania i przestrzegania zadań z zakresu etyki w Twojej organizacji

  efektywność i skuteczność przepływu informacji Dokonamy oceny wewnętrznych mechanizmów komunikowania się w Twojej jednostce. Sprawdzimy gdzie przepływ informacji szwankuje oraz gdzie usprawnienie komunikacji jest najbardziej konieczne
  zarządzania ryzykiem Sprawdzimy czy Twoje zarządzanie ryzykiem jest skuteczne i czy jest na tyle dojrzałe, iż odpowiada potrzebom Twojej jednostki. Sprawdzimy jego relacje z kontrolą wewnętrzną oraz audytem wewnętrznym. Pomożemy zaprojektować lub ocenić system zarządzania ryzykiem.

   

   Usługi:

  • Projektujemy model
  • Proponujemy przeprowadzenie projektu w zakresie wdrożenia kontroli zarzadczej
  • Analizujemy wymagania jednostki (analiza luki) - "nie płać za wszystko, płać za to, czego Ci brakuje"
  • Wspieramy projekt i przygotowujemy narzędzia oraz procedury
  • Szkolimy pracowników z zakresu identyfikacji celów, procesów, ryzyka i kontroli. Szkolenia z kontroli zarządczej - wszystkie poziomy w organizacji
  • Oceniamy podjęte działania wspolnie z kierownikami jednostek, optymalizujemy działalność jednostki
  • Dokonamy niezależnej weryfikacji Twojego oświadczenia o stanie kontroli zarządczej, udokumentujemy kryteria oceny, wskażemy cele, mierniki, dokonamy kaskadowania celów strategicznych, zidentyfikujemy luki w systemie kontroli zarządczej. 

   (Zgodnie z intencją Ustawodawcy, oświadczenie takie winno opierać się na konkretnych faktach i ocenach zewnętrznych i wewnętrznych, zatem kierownik jednostki będzie musiał uzyskać odpowiednie oceny i zapewnienia o funkcjonowaniu kontroli zarządczej. Jeżeli audytor wewnętrzny nie działa w pełni zgodnie ze Standardami IIA, jego ocena może okazać się niewiarygodna i nie może stanowić podstawy racjonalnego zapewnienia)

  • Jeżeli kierujesz działem, pomożemy w konsolidacji sprawozdań, tak, aby oswiadczenie o kontroli zarządczej było niepowątpiewalne i dawało rozsądne zapewnienie.
  • Niezależnie i profesjonalnie zweryfikujemy Twój system zarządzania strategicznego i zarzadzania ryzykiem.
  • Wskażemy potencjalne ryzyka, zaproponujemy konkretne rozwiązanie problemów.

  Nowość !!!.  Komitet audydu? - podpowiemy co i jak.

  Jeżeli potrzebujesz szkolenia w zakresie obowiązków nakładanych przez nową Ustawę w zakresie kontroli zarządczej, audytu wewnętrznego lub innych zagadnień - zapraszamy do kontaktu

   

  Jako jedyny podmiot w kraju oferujemy informatyczny system wspierania kontroli zarządczej. System w języku polskim.

  W celu otrzymania dodatkowych informacji lub bezpłatnej prezentacji - zapraszamy do kontaktu

   

   

   
   

  Menu

  Home

  Oferta

  Zespół

  Procesy

  Usługi

  Produkty

  Audyt

  Szkolenia

  Studia i wykłady

  Kontakt/Contact