|
PDF Drukuj Email

OBSŁUGA FIRMY W ZAKRESIE BHP , KADR, P.POŻ


Dzięki kompleksowej obsłudze w ramach umowy wypełniam zadania służby bhp . Zapewniam profesjonalne wykonanie powierzonych zadań oraz stałą zgodność z obowiązującymi przepisami prawa. Zakres zadań tej usługi zgodny jest z Rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 2 września 1997 w sprawie służby bezpieczeństwa i higieny pracy

( Dz. U. Nr 109,poz 704 z poźn zm.)

W ramach bhp wykonuje między inni :

 • Szkolenie wstępne, okresowe bhp
 • Prowadzenie kompleksowych kontroli stanu bhp w firmie
 • Sporządzanie i opiniowanie instrukcji bhp ogólnych, stanowiskowych
 • Opracowanie oceny ryzyka zawodowego
 • Opracowanie planu przeprowadzania szkoleń bhp w firmie
 • Opracowanie dokumentacji powypadkowej
 • Doradztwo w zakresie przepisów bhp
 • Udział w komisji bhp
 • Prowadzenie wymaganych prawem pracy rejestrów w zakresie bhp
 • Udział w opracowaniu wewnętrznych zarządzeń i regulaminów , dotyczących bhp oraz ustalenie zadań osób kierujących pracownikami w zakresie bhp
 • Opracowanie norm  przydziału odzieży, obuwia roboczego i ochronnego oraz środków higieny osobistej
 • Opracowanie norm środków utrzymania higieny osobistej prania, naprawy, konserwacji odzieży i obuwia roboczego
 • Sprawdzanie warunków pracy i stanu bhp oraz przedstawienie zleceniodawcy występujących nieprawidłowości
 • Sporządzanie niezbędnych wykazów prac: szczególnie niebezpiecznych , wykonywanych przez co najmniej 2 osoby, wykaz prac wymagających szczególnej sprawności psychofizycznej , wykazu prac szczególnie uciążliwych i szkodliwych dla zdrowia kobiet, wykazu prac wzbronionym młodocianym
 • Odpowiedzi na nakazy wystąpienia Państwowej Inspekcji Pracy

W ramach spraw kadrowych wykonuje między innymi:

 • Sporządzanie list obecności dla pracowników 
 • Prowadzenie akt osobowych
 • Prowadzenie ewidencji czasu pracy
 • Zgłoszenie rozpoczęcia działalności do Państwowej Inspekcji Pracy, Państwowej Inspekcji Sanitarnej
 • Opracowanie przepisów o równym traktowaniu w zatrudnieniu i zakazie dyskryminacji
 • Udział w opracowaniu planu urlopowego dla firmy
 • Prowadzenie ewidencji urlopów w firmie
 • Opracowanie regulaminu pracy

W ramach usługi P/POŻ wykonuje między innymi:

 • Opracowanie instrukcji bezpieczeństwa pożarowego
 • Sporządzenie instrukcji na wypadek pożaru
 • Wykonywanie okresowych przeglądów podręcznego sprzętu gaśniczego
 • znaki bezpieczeństwa dotyczące ewakuacji
 • znaki bezpieczeństwa dotyczące ochrony p.poż

Usługi wykonujemy w ramach:

 • umów na czas nieokreślony
 • jednorazowych zleceń
 • umów zlecenie, umów o pracę, umów o dzieło

Każda oferta sporządzana jest indywidualnie dla poszczególnych klientów po uwzględnieniu takich czynników jak; rodzaj działalności, ilość  zatrudnionych osób jak również umiejscowienie przedsiębiorstwa. Dlatego wyznaczony specjalista obsługuje konkretna firmie  jest w stałym kontakcie z naszymi klientami.

 

Menu

Home

Oferta

Zespół

Procesy

Usługi

Produkty

Audyt

Szkolenia

Studia i wykłady

Kontakt/Contact